BusinessCards MX այցեքարտեր ստեղծելու հզոր ծրագիր է։


BusinessCards MX-ի օգնությամբ կարող եք ստեղծել պրոֆեսիոնալ մակարդակի այցեքարտեր։ Այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ստեղծել, այլ նաև տպել Ձեր ստեղծած այցեքարտը ցանկացած ժամանակ։ Մատչելի արտաքին տեսքը և ծրագրի ճկուն գործիքները շատ դյուրին կերպով կյուրացվեն անգամ սկսնակ օգտվողների կողմից։

Ներբեռնել
BusinessCards MX (demo)
Գնել
49.95 USD
Limited time Special Offer! NOW ONLY 29.95 USD (regular price 49.95)

mojosoft-ի Անվտանգության քաղաքականությունը

mojosoft Software respects and wishes to protect your privacy. This mojosoft data protection guarantee applies to the mojosoft websites and governs the compilation and use of data from all mojosoft websites worldwide. By using the mojosoft websites, you agree to the data practices described in this document.

This data protection guarantee consists of a general part which applies to all mojosoft websites and services, followed by site-specific passages which provide you with further information about the various mojosoft sites. Please read the complete mojosoft data protection guarantee below as well as further details about the protection of your personal data by mojosoft sites and services.

Collection of your personal data
On some sites, mojosoft collects personal identifying information such as your email address, name, private and business addresses and telephone numbers. Data collected on mojosoft websites will be passed on within mojosoft.

Data concerning your computer hardware and software will be automatically collected by mojosoft and might be passed on to other websites within the mojosoft website group. This data can include the following: your IP address, browser type, domain name, access type and relevant web addresses. This data will be used by mojosoft for maintenance purposes, to guarantee quality and to produce general statistics about the use of its websites.

mojosoft recommends that you read the data protection guarantees of websites reachable by links from mojosoft in order that you understand how these websites collect, use and distribute data. mojosoft is not responsible for the content and data protection guarantees of websites outside the mojosoft websites.

Use of your personal data
mojosoft websites and service partners collect your personal data and use the information for the maintenance of the mojosoft websites and also to carry out the services you ask for. mojosoft websites also use your identifying data to let you know about products and services which are available from mojosoft. mojosoft might also ask for your opinion on current product and services and potential new products and services.

mojosoft does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. mojosoft may contact you from to time to time on behalf of external business partners in order to draw your attention to special offers that might interest you. In such cases, your personal identifying data (email address, name, postal address, telephone number) will not be passed on to third parties. Additionally, mojosoft might pass on data to trusted partners who help us carry out statistical analysis, send you an email or message by post, offer customer support, or arrange a delivery. These third parties are forbidden from using your personal information for any other purpose apart from these services from mojosoft, and they must also treat your data confidentially.

mojosoft does not use any sensitive personal data such as religion, ethnic origin or political affiliation, and does not pass on this information without your express permission.

mojosoft observes websites and pages within mojosoft that are visited by our customers in order to determine the most popular parts of our websites. This data is used in order to adapt web content for customers whose behavior suggests that they are interested in a particular area.

mojosoft will only pass on personal data without notice when this is necessary for legal reasons or that it is reasonable to assume that such steps are necessary. The following are conditions for this: (a) when it is necessary for conformity to legal restrictions on mojosoft or the website; (b) for the protection and defense of the rights or property of mojosoft; (c) for the protection of the personal security of the users of mojosoft, mojosoft websites or of the public.

Use of "cookies"
Many mojosoft websites use "cookies" to help you personalize the website. A cookie is a text file which is copied from a web server onto your hard disk. Cookies are expressedly given to you and can be read only by a web server in the same domain as the one that gave you the cookie.

The primary function of cookies is as a time-saving feature. The function of a cookie is to let the web server know that you are returning to the site; for example, if you personalize an mojosoft website or register yourself for mojosoft website or services, a cookie helps mojosoft to call up your specific information for later visits. This simplifies the recording of your personal information such as billing address, delivery address, and so on. If you return to the same mojosoft website, the previously recorded data can be called up again so you can easily use the mojosoft features relevant to yourself.

You can accept or decline cookies. The majority of web browsers automatically accept cookies, but you can usually change your browser settings and decline them. If you decline cookies you may not be able to use all the features of mojosoft services or the websites you visit.

Security of your personal data
mojosoft protects your personal data from unauthorized access, use and distribution. mojosoft secures the personal identifying data which you make available to the server to prevent unauthorized access, use and distribution. If personal data, for example a credit card number, are transferred to other websites, these data are protected by the use of encoding e.g. SSL (Secure Sockets Layer).

Changes to this document
mojosoft will occasionally update this data protection guarantee in order to take account of feedback from firms and customers. mojosoft recommends that you regularly check this document so that you are kept informed of mojosoft's data protection.

Contact information
Your comments on the data protection guarantee are welcomed by mojosoft. If you consider that mojosoft have not kept to the terms of this document, please send an email to mojosoft. We will, as far as is commercially feasible, attempt to pass on and solve any problems.

SOFTPEDIA-ի հավաստագիր

BusinessCards MX-ն թեստավորվել է SOFTPEDIA-ի կողմից Ծրագիրը ստացել է հավաստագիր առ այն, որ 100%-ով զերծ է վիրուսներից, լրտեսական մոդուլներից և գովազդային խաբկանքներից։

Soft32.com 100% CLEAN

Soft32-ը երաշխավորում է, որ թեստավորման ժամանակ BusinessCards MX 3.91-ը հանդիսացել է 100%-ով ՄԱՔՈՒՐ, ինչը նշանակում է, որ այն չի պարունակում որևէ վնասակար բաղադրիչ։

100% clean - BusinessCards MX - certified by soft32.com